گلخانه تونل استفاده در مساحت های کوچک گلخانه های با تاسیسات پایین – سالن های تولید قارچ و نشاء – گیاهان فصلی – انبار اطلاعات بیشتر گلخانه شیشه ای گلخانه با پوشش شیشه مناسب برای مناطقی که شدت نور پایینی دارند این گلخانه با پوشش دائم برای فروشگاه ، نمایشگاه ، گلخانه های تحقیقاتی و... مناسب میباشد میز های گلخانه (ebb & flow) اطلاعات بیشتر

خانه سبز برند تامین کننده ی گلخانه های خانگی ، تفریحی آموزشی و پوشش استخر های ثابت و متحرک وابسته به شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام .